Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ "ΦΩΤΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η νομιμότητα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και αλλοδαπής εταιρείας για τον ανασχεδιασμό - δημιουργία των λογοτύπων της και την παραγωγή των τηλεοπτικών σημάτων και των γραφιστικών εφαρμογών των τηλεοπτικών της σταθμών, στο πλαίσιο δημιουργίας νέας εταιρικής ταυτότητας.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων έργου των εξωτερικών συνεργατών της ΕΡΤ ΑΕ από το έτος 2006 έως το 2010.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης τεσσάρων (4) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών για την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των γενικών και ειδικών στοιχείων των θέσεων εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε (Κέντρα Εκπομπής, Σταθμοί Μεσαίων, Αναμεταδότες κ.λ.π.), που απαιτούνται για τη σύνταξη των ειδικών μελετών για την αδειοδότηση των θέσεων αυτών από την Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιων και Ταχυδ/ων (ΕΕΤΤ).
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η χορήγηση χρηματικών αμοιβών (bonus) στο προσωπικό κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε., από το 2006 έως Απρίλιο του 2010.
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Οι διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού ειδικών θέσεων (ΠΕΘ) και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων από το έτος 2006 έως τον Απρίλιο του 2010.
6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Διερεύνηση της νομιμότητας πρόσληψης Νομικών Συμβούλων και δικηγόρων από το 2006 έως Ιούνιο του 2010.
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η διαχείριση των πιστώσεων του κωδικού για τις πάγιες προκαταβολές της εταιρίας «Νέα Συνδρομητική Τηλεόραση Α.Ε. Ανάπτυξης Συνδρομητικών Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών», θυγατρικής της ΕΡΤ Α.Ε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου